oEspiritoVivo-deWillEisner
20anos-doPrograma-deExposicoes
quadrinhoMarginal-40anos
Sisudez-eAlegriaProtesto-eDesbunde